ලෝකේ ඉන්න තරහම යන පූසා මෙයා වෙන්න ඇති මගේ හිතේ.

මෙයාගේ නම තමයි ශේමෝ..ටොක්යෝහි හරි හමන් සෙවණක් නොමැතිව අවුරුද්දක් තිස්සේ ඉන්න මෙයා ඉන්නේ ලෝකයත් එක්කම තරහ වෙලා වගේ තමයි.මෙයාට වෙනම ට්විටර් එකවුන්ට් එකකුත් තියෙනවා.මෙයා ඒ තරමට ප්‍රසිද්ධයි..මෙයාගේ පින්තූර දැක්කාම ඔයාලටම හිතාගන්න පුළුවන් මෙයා කොච්චර කේන්ති කාරයෙක්ද කියලා.සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් පොටෝශෝප් වලින් හඩහලඩ කියලා ඒත් එහෙම නෑ..ඉන්න හරිහමන් තැනක් නැති වෙනකොට කාටද කේන්ටි නොයන්නේ!

always-angry-cat-Shamo-1-59afa0cfb5470__700

always-angry-cat-Shamo-5-59afa0da6f2f5__700

always-angry-cat-Shamo-8-59afa0e12b171__700

always-angry-cat-Shamo-9-59afa0e36fa3b__700

always-angry-cat-Shamo-14-59afa0a59271d__700

always-angry-cat-Shamo-15-59afa0a829a87__700

always-angry-cat-Shamo-18-59afa0ae868d5__700

always-angry-cat-Shamo-19-59afa0b29c4da__700

always-angry-cat-Shamo-20-59afa0b5583c5__700

always-angry-cat-Shamo-26-59afa0c4a197d__700

always-angry-cat-Shamo-27-59afa0c7b232a__700

always-angry-cat-Shamo-28-59afa0ca74c17__700

always-angry-cat-Shamo-29-59afa0ccabbfe__700

Share this post with your friends!