ලොවෙත් නැති ප්‍රතිචාරයක් තමාව හප්පාගෙන ගිය පුද්ගලයාට දුන්න මුවා…… මාරයි!

නීව් ජර්සි හි ඇලන් සාගෙර් තම එස්.යු. වි රථයෙන් රාත්‍රියේදි ගමනක නිරත වි සිටි අතර හදිසියේම මුවෙකු තම වාහනය නිසා අනතුරට භාජනය වුනා.මෙම අනතුරෙන් තරමක තුවාලයක් ලද සත්වයා ඇගෙන් පලිගැනීමට මෙන් ඇයට ප්‍රති ප්‍රහාර එල්ල කිරිමට තරම් උරණ වන ආකාරය ඔබට මෙම විඩීයෝවෙන් නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!