ලෙයියා කුමාරිය වගේ පෙනෙන ගෙම්බෙක් ගැන කියන්නයි යන්නේ………….

ටැන්ටෝ යෙන්සෙන් නැමැති ඉන්දුනිසියානු ඡායාරූප ශිල්පියා ගෙම්බන්ගේ ඡායාරූප ගැනීමට දක්ෂයෙක්..ඉතින් මෙවැනි ඡායාරූප වලට පොටෝශෝප් මෘදුකාංගයේ වැඩකිඩ ටිකකුත් එකතු වුනාම කියලා වැඩක් නෑ කියලා කියන්න ඕන නෑනේ……ඔහු මගින් ඡායාරූප ගත කල එක් ගෙම්බෙකු ස්ටාර් වොර්ස් හි සිටින ලෙයියා නැමැති කුමරියගේ ඇරපු අතක් නැති තරම් .මෙය ඔබගේ ඇසින්ම දුටු විට ඔඅබට මා කියන දෙය අවබෝධ වේවි.ඔබ ළඟත් මෙවැනි ඡායාරූප තිබෙනවාද? ඔබම බලන්න.

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-1-5839a9a689f02__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-2-5839a9a9c9443__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-3-5839a9ab6da5a__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-4-5839a9ad726f3__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-5-5839a9aeef878__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-16-5839a9c4220a1__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-36-5839ac4fa14b9__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-37-5839aebe48557__700

princess-leia-frog-snails-photoshop-battle-38

Share this post with your friends!