ලුකාස් ව හමුවෙලා නැද්ද? හමුවෙලා නැත්නම් බලන්න….

ඔබ මකුළුවන්ට ආසා කරන්නේ නැති කෙනෙක් වුවත් මෙය දැක්කාම ඔබ මකුළුවන්ට ආසා කරන්නට පටන් ගනිවී.එය ඒ තරමටම සිත් ඇදගන්නා සුළුයි..ජෝශුවා ස්ලයිස් යන පුද්ගලයා මකුළුවෙක් ආධාරයෙන් පුංචි ඇනිමේෂන් එකක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා.එය ඔහු ඔහුගේ බෑනා වන ලුකාස් යොදාගෙන හඬ කවා තිබෙනවා.ඇත්තටම එය හරිම අපූරුයි…දැක්කම බලන්න ආසා හිතෙනවා.පික්සාර් ආයතනය මෙය දුටුවාට පසු මෙය මිලදි ගෙන මේ ඇසුරෙන් කථාවක් පවා ගොතන්නට පුළුවන්…බලලම ඉන්නකෝ මේක..

Share this post with your friends!