මේ හා පුංචා නම් හරිම අපූරුයි……හා නැද්ද බලන්න….

මුලින් දැක්කම ඔබ හිතන්න පුළුවන් මේ බල්ලෙක්ද? පූසෙක්ද කියලා? ඒත් මේ බල්ලෙක්වත් පූසෙක්වත් නෙමෙයි හාවෙක්..ඇන්ගෝරා කියන හා විශේෂයට තමයි මේ හා පුංචා අයිති වෙන්නේ!තුර්කියේ අන්කාරා වල නිවාස වල වෙසෙන ආවේණික සත්ව විශේෂයක් කිව්වත් නිවැරදියි..මෙයාලා කියුට් කියන්නේ හරිම කියුට්..ඇත්තටම ඒ ගැන විස්තර කරන්න වචන නම් මදී…

Rabbit-1

Rabbit-2

Rabbit-3

Rabbit-4

Rabbit-5

Rabbit-6

Rabbit-7

Rabbit-8

Share this post with your friends!