මේ වලස් අම්මා මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න……

මේ වලස් අම්මා එයාගේ පුංචි වලස් පැටියාට තාප්පයක් දිගේ නගින්න උගන්වන ඉතා ලස්සන විඩීයෝවක් තමයි මේ තියෙන්නේ!හැබැයි ඉතින් තාප්පය හිමි ගෙහිමි ස්වාමි දුව නම් මේ දෙන්නාව දැක්කම ටිකක් බය වුනා.හැබැයි බය වුනාට අම්මෙක් එයාගේ දරුවාට උදව් කරන හැටි දැක්කම නම් ග්‍රේසියාට ආශා හිතුනා..කැලිෆෝනියාවේ තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ…මේක තත්පර 48ක ක්ලිප් එකක්..හැබැයි ඉතින් වලස් පැටියා එයාගේ උත්සාහය නම් සාර්ථක කරගන්නවා..

Share this post with your friends!