මේ මනුස්සයා කැමරාව කොහේද හයි කරලා තියෙන්නේ බලන්න…..

මේ වීඩියෝ එක බලද්දී හිනා නොවී ඉන්න නම් අමාරුයි ඇත්තටම…..ඒ නිසාම ද කෙහෙද මේ වීඩීයෝ එක සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල අතර ගින්නක් වගේ පැතිර යන්නේ….මේක වතුර බකට් එකක්…මේක තියලා තියෙන්නේ කාන්තාරේක…මේකට කැමරා එකක් හයි කරලා තියෙනවා..මේ කැමරාවට අහුවෙන්නේ වතුර බින්දුවක් නැති කාන්තාරේ කොච්චර නම් සත්තු මේ බකට් එකේ තියන වතුර බොන්න එනවද කියලා..ඇත්තටම එක පැත්තකින් හිනා ගියාට එක් පැත්තකින් මෙය හදවත උණුසුම් කරවන සුළු වීඩීයෝවක් කියලත් කියන්න පුළුවන්..පිපාසය සිඳුවාගන්න සත්තු වතුර හොයාගෙන එන විදිය බලන්න ආසයි…..

Share this post with your friends!