මේ බැටළුවා බැරැක් ඔබාමාව හඳුනගන්නේ ඡායාරූපයකින්…හිතන්නවත් පුළුවන්ද?

බැටළුවෙක් බැරැක් ඔබාමාව ඡායාරූපයකින් හඳුනා ගන්නවා.එහෙම හඳුනා ගැනිමට පෙර එම ඡායාරූපය විශාල ප්‍රමාණයක් පෙන්වා බැටළුවාට එම ඡායාරූපය හුරු කරනවා.කකුල් හතරේ යාළුවා ඔබ සිතනවාට වඩා ස්මාට් බවත් කිව යුතුයි.ඒකත් පුදුම දෙයක් තමා.

Share this post with your friends!