මේ බල්ලා හැමදාම කරන්නේ මොකක්ද බලන්න…..

සියැටල් කියන්නේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හමුවිය යුතු සෙලිබ්‍රිටි බල්ලෙක්….මෙයා බස් එකකුත් අරගෙන තනියම පාර්ක් එකට යන බල්ලෙක්…ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද?හැම බස් රථ රියැදුරෙක්ම මෙයාව හොඳට දන්නවා..මෙයා ඉඳගන්නේත් මනුස්සයෙක් ඉඳගන්න විදියට..මෙයා ඇත්තටම හැමෝවම සතුටු කරනවා..ඉතින් මේ වගේ බල්ලෙක්ට ආශා හිතෙන්නේ නැත්තෙන් කාටද? මෙයාගේ අයිතිකාරයා තමයි ජෙෆ් යන්ග්..

dog-rides-bus-seattle-eclipse-9-5948c8a6797e4__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-10-5948c8a87f62e__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-11-5948c8aa82ba8__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-13-5948c8ae60b4d__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948d57d296ed__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948d57ea9ef4__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948d579c94b7__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948d5767ea95__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948d58413ad9__700

dog-rides-bus-seattle-eclipse-5948e1cee5c6f__700

Share this post with your friends!