මේ බල්ලා මේ කාගේ පස්සෙන්ද යන්නේ හැබෑවටම………..

මේ ඔබ දකින්නේ දකුණු කොරියාවේ මාවත් ඡායාරූප ශිල්පියෙක් විසින් ග්‍රහණයට හසු කරගන්නා ලඳ ඡායාරූප….හැබැයි මෙයාට මේ ඡායාරූප ගනිද්දී කිසිම තනියක් තිබිලා නෑ..මෙයාගේ පාළු කපන්න අපූරු යාළුවෙක් එකතුවෙලා තිබුනා..ඒ බල්ලෙක්..මේ කකුල් හතරේ යාළුවා මේ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ පස්සෙන්මයි..ඒ බව ඔබට මෙම රූප රාමු නැරඹු විට වැටහේවි..බලලම ඉන්නකෝ මේ වැඩේ ලස්සන…….
dog-follows-street-view-photographer-south-korea-3-593fba5c92233__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-7-593fba64912be__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-9-593fba68017a2__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-10-593fba69cea00__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-13-593fba6f953e3__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-14-593fba71cee4e__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-17-593fba780a3b8__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-18

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-1-593fba58a1b7d__700

dog-follows-street-view-photographer-south-korea-19

Share this post with your friends!