මේ පුද්ගලයින් දෙදෙනාගේ හෙලිකොප්ටර් චාරිකාවට එකතු වුණු අමුතු සාමාජිකයා..

Share this post with your friends!