මේ නිවේදකයාට නම් අත් වෙන ඉරණම නම් හරිම ඛේදවාචකයක්!

Share this post with your friends!