මේ ජපාන ඡායාරූප ශිල්පියා මොකටද වඩාත්ම දක්ෂ කියලා බලන්න……

පූසෝ මිනිස්සුන්ට වඩා හොඳට දන්නවා කොහොමද මාර්ෂල් ආර්ට්ස් කරන්න ඕනෑ කියලා.ජාපාන ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන හිසකාටා හිරියෝකි මෙහි ඡායාරූපයක් ගන්න තීරණය කරලා තියෙනවා.පූසන් ඡායාරූපකරණයේ යෙදීමත් හරිම හුරුබුහුටි වැඩක්.මෙහි දැක්වෙන්නේ පූසෝ දාන සුපිරි වැඩ කිඩ සහිත ඡායාරූප පෙළක්.බලන්න ඒවා මාර්ෂල් ආර්ට්ස් වලටත් වඩා සුපිරියි නේද කියලා.

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-10-59f197289e003__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-29-59f198a020b23__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-32-59f198a8e487c__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-33-59f19896ed89b__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-35-59f1976b5f8e4__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-46-59f1978044b3f__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-59f19ad3a95f6__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-59f19d64b1b96__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-77-59f196e9eb1f9__880

ninja-cats-photography-hisakata-hiroyuki-81-59f196f494ef6__880

Share this post with your friends!