මේ ඡායාරූප ශිල්පියාව සපා කන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න කැමතිද?

නයි කිව්වත් ඇති..අපි කොච්චර නම් බය වෙනවද කියලා අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ…වන සත්ව ඡායාරූප ශිල්පි මාර්ක් ලයිටාට අවශ්‍ය කර තිබුනේ මුන්ගේ ඇති ආවේණික ලස්සන සහිත ඡායාරූප කීපයක් ගැනීමටයි.ඇය නාගයන්ගේ පින්තූර සහිත පොතක් සාදන නිසා තමයි මෙසේ ඡායාරූප ගැනීමට පෙළඹෙන්නේ.ඇය මෙම සර්පයින්ගේ පැහැය හැඩය හා චලනය පිළිබඳව මනාව සොයා බලා අවශ්‍ය රූපය ග්‍රහනය කරගන්නෙක්..මාරාන්තික කළු මාම්බා නැමැති විෂ-ඝෝර සර්පයාගේ රූපයකුත් මෙම පොතට අවශ්‍ය වුනා.අප්‍රිකානු වර්ගයේ මේ විෂ-ඝෝර සර්පයාගේ ඡයාරූප ගැනීමට ප්‍රථම තම ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමට මාර්ක් ලයිටාට නොහැකි වුනා.එම නිසා මෙම කළු බාම්බා සර්පයාගේ ඡායාරූප ගන්නා මොහොතේ මාර්ක්ව සපා කෑමකට ලක්වුනාම තමයි මාර්ක්ට තරු විසිවුනේ..

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-1-59ce0af469efb__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-2-59d3751e9c95d__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-3-59d375ac3b796__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-5-59d37627c86b2__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-6-59d376448446d__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-7-59ce0b0155b56__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-7-59d3766d3b497__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-8-59ce0b03edd34__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-9-59d3767f97dec__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-10-59d376d39ed34__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-12-59d376fc4d59d__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-13-59d37718245ca__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-15-59d377713c865__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-16-59d377955ca88__880

snake-photographer-bitten-got-shot-mark-laita-59ce2908f40f6__880

Share this post with your friends!