මේ ගෝ ප්‍රෝවේ සටහන් වෙන්නේ මොකක්ද බලන්න…

කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ හි රිචඩ් වෙස්ලි දඩයම සඳහා පිටත් වෙනවා..එදිනදී විශාල කළු වලහෙක් ව මුන ගැසෙනවා.රිචඩ් ටිකක් සැලකිල්ලෙන් ඉඳලා මේ වලහාට වෙඩි තියන්න ගත්තා..වලහා මේකේන් අතිශයින් කිපුනා..වලහාත් නිකන් ඉන්නේ නැතුව ප්‍රහාරාත්මක වුනා.ඒත් ඉතින් ලකීගේ වාසනාවට ලකීගේ ජීවිතය බේරුණා.

Share this post with your friends!