මේ කාන්තාව තමන්ගේ 25 වෙනි උපන් දිනයට මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න…

සමහරක් වේලාවට උපන්දින වලදි තමන්ට ලැබෙන තෑගි වලට වඩා තමන් මිලදි ගන්න තෑගි හරියට වටිනවා.ජෙකි ලෑන්ඩ් ක්ලයිඩ් ඉකුත් දිනයකදි 25 ස් වන වියට පා තැබුවා.ඇය එය සැමරීම සඳහා විශේෂ කෙනෙක් ඇගේ ජීවිතයට එකතු කරගනු ලැබුවා.ඇය නිල් පාට ඇස් තියෙන ලස්සන බල්ලෙක්ව ඇගේ සුරතලා වශයෙන් තෝරා ගත්තා.එම බල්ලගේ නම ටෙඩි.ඇත්තටම මේ බල්ලාව දැක්කම ඇත්තටම හිත යනවා.බලන්න එහෙම නෙමෙයිද කියලා!

woman-adopted-dog-birthday-present-teddy-jekyllandclyde-01

woman-adopted-dog-birthday-present-teddy-jekyllandclyde-03

woman-adopted-dog-birthday-present-teddy-jekyllandclyde-04

woman-adopted-dog-birthday-present-teddy-jekyllandclyde-09

Share this post with your friends!