මෙයා වෙන්න ඇති ලෝකයේ කනගාටුවෙන්ම ඉන්න බල්ලා…..පවු අනේ….

ලානා තමයි මෙයාගේ නම..ලැබ්ඩෝර් වර්ගයේ බල්ලෙක්..මෙයාගේ පළමු ස්වාමියා මෙයාව 2015දී ප්‍රතික්ෂේප කරනවා..ඉතින් දුකින් ඉන්න මෙයාගේ ඡායාරූපයක් මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් පැතිර යනවා…එය මිලියන ගණනකගේ හදවත කම්පා කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා..ඉතින් ඔන්න මෙයාව දෙවැනි පාරටත් හදාගන්න ගන්නවා..ඒ මෙයා අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධ වුනාට පස්සේ..ඒත් මාසයකට පස්සේ ඒ ස්වාමියාත් මෙයාව අතහැර දාලා..මේක නිසා මෙයා අතිශය කම්පාවට පත්වෙලා දුකට වැටුනා…දැන් මෙයාව බලාගන්න කවුරුවත් නැහැ..කොච්චර පවුද බලන්න සතෙකුට මෙහෙම කරන එක…

labro

lanalab

Share this post with your friends!