මෙම සතුන් මෙලෙස වෙනස් වෙන්නේ මිනිසුන් කියන මෙම වචනයෙන් ලු…………

නිතර සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි පරිහරණය කරන්නෙකු විසින් තමගේ සුරතලාගේ පෙර හා පසු හි වෙනස් හා හොඳ ඡායාරූප එකතුවක් එළි දක්වා තිබුනා.මෙම ඡායාරූප එකතුව අනෙක් සුරතල් සතුන් සිටින්නගේ නොමඳ ග්‍රහනයට ලක් වීම නිසා දැන් ඒ මිනිසුන් ද තම සුරතල් සතුන්ගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හරින්න යොමු වෙලා තියෙනවා.මෙහි බල්ලන් සහ පූසන්ගේ විශාල අපූරු පින්තූර ප්‍රමානයක් එකතුව තිබෙනවා..ඇත්තෙන්ම එක් එක් සත්වයා ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති ආකාරය නම් සැබැවින්ම අපූරුයි.

before-after-called-good-boy-1-5860c743d74af__700

before-after-called-good-boy-2-5860c746ad4c9__700

before-after-called-good-boy-10-5860cc68055a0__700

before-after-called-good-boy-12-5860cc6ba51e5__700

before-after-called-good-boy-33-5860dd9f67152__700

before-after-called-good-boy-120-5860e751a06eb__700

before-after-called-good-boy-13-5860cc6d6ac8d__700

before-after-called-good-boy-25-5860d2dbb98e0__700

before-after-called-good-boy-27-5860d5477388a__700

before-after-called-good-boy-31-5860dd76280d7__700

Share this post with your friends!