මෙන්න අමුතුම ජාතියේ ප්‍රී ශූට් එකක්…මනුස්සයෙක්ගේ නෙවෙයි…බල්ලෙක්ගේ..

මෙයාගේ නම “ෆසී”..මෙයා ළඟදීම අම්මා කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ!ඉතින් මෙයාගේ ප්‍රී ශූට් එකක් තමයි මේ විදියට කල එළි බැහැලා තියෙන්නේ! ඉතින් මෙයාගේ ගැබට තාම සති අටයි..ඉතින් මේ ෆසී මේ පීන්තූර වල කොච්චර ලස්සනට කොච්චර ආඩම්බරයෙන් ඉන්නවද කියලා ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන්..

dog-maternity-photoshoot

Share this post with your friends!