මිනිසෙක් කැලේක ටෙතර් බෝල් එකක් එල්ලලා ගියා…. බලන්න ටික වේලාවකින් මොකද වෙන්නේ කියලා.

Share this post with your friends!