මිනිස් බබෙක් වගේම වැඩ පෙන්නන පෝලර් බෙයා….

මේ පුංචි පැටියාට තාම වෙන්නේ සති 14යි….මෙයා ඉන්නේ හෙලාබර්න් සත්ව උද්‍යානයේ…මෙයා ගල් මතින් පැන පැන හැංගි මුත්තම් සෙල්ලම් කර කර ඉන්න හැටි නම් හරිම අපූරුයි..මෙයාව රූප ගත කරන කැමරාව පවා මෙයා වේලාවකට හපන්න ගන්නවා…මෙයාගේ අම්මාගේ තුන්වැනි පැටියා තමයි මෙයා….මෙයාට කලින් පෝලර් අම්මාට ලැබුනේ නිවුන් පැටවුන්…ඒ දෙන්නට වෙනත් සත්ව උද්‍යාන වලට යවන නිසා දැන් පෝලර් අම්මාගේ සම්පූර්ණ අවධානය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ කියුට් පෝලර් පැටියාට….ෂෝක් නේ…..

winking-polar-bear-cub-germany-1-58b7ce24656e6__880

winking-polar-bear-cub-germany-1-58b7ce24656e6__880

winking-polar-bear-cub-germany-2-58b7ce2981eb9__880

winking-polar-bear-cub-germany-4-58b7ce314be08__880

winking-polar-bear-cub-germany-5-58b7ce34386a0__880

winking-polar-bear-cub-germany-10-58b7ce4318d99__880

winking-polar-bear-cub-germany-13-58b7ce4a2881b__880

winking-polar-bear-cub-germany-24

winking-polar-bear-cub-germany-58b7d54b2c1c5__880

Share this post with your friends!