බලන්නකෝ මේ වෙන වැඩේ මොකක්ද කියලා……..

ජුනිපර් තමයි මේ නරියාගේ නම..මේ කියන්න යන්නේ තවත් ජෝඩුවක් ගැන..ඒ ජේයී සීමනුයි..මේ ජේ කියන්නේ වයස අවුරුදු දෙකක් පමණ වන නරියෙක්..මෙයාව අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆාර්ම් එකකින්…මෙයාගේ ස්වාමි දුව කියන්නේ තම ස්වාමි පුරුෂයා ජේගේ බොහොම හොඳ යාළුවෙක් බවයි.

birthday-59206fa995037__700

friendly-59206fabc4052__700

Home-fox-Jay-592292b39fc84__700

Home-fox-Jay-59207106e7fb7__700

Home-fox-Jay-592296295001f__700

jay_and_panya2-59206fb00a0a9__700

jay_and_panya-59206fad824dd__700

jay_and_saimon_main-59206fb230ea9__700

little_jay-59206fbeac784__700

new_year-59206fc071558__700

saimon-59206fc1c3992__700

sleep2-59206fc7053a4__700

sleep-59206fc4be53a__700

steal1-59206fcad4575__700

steal2-59206fccb850f__700

steal4-59206fd06676d__700

Share this post with your friends!