පොටෝජෙනික් හූනෙක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම…….

සමහරක් දෙනා පියවි ඇසින් දකිනවාට වඩා පොටෝ වලට ලස්සන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑ…නිරූපිකාවකටත් වඩා සමාජ ජාලා ඉල්ලුමක් තියෙන ඡායාරූපයක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ…..මේ ඡායාරූපය නිසා අන්තර්ජාලය කැළඹිලා හෙල්ලිලා තියෙන්නේ. කියන්න යන්නේ කැමරා කාචයට හරි අපූරුවට පෙනි සිටින හූනෙක් ගැන..පොටෝශෝප් ද භාවිතා කර ඇති මෙය සැබැවින්ම මන බඳින සුළු අද්විතිය ඡායාරූපයක්.ඔයාලත් බලලම තීරණය කරන්නකෝ මම කියන්නේ බොරුද කියලා.

Funny-Photogenic-Gecko-Photoshop-Battle-2-59e45f7a3c696__700

Funny-Photogenic-Gecko-Photoshop-Battle-5-59e477129a8b3__700

funny-photogenic-gecko-photoshop-battle-59e44f4da83ba__700

funny-photogenic-gecko-photoshop-battle-59e45043139bd__700

2-59e461faa96f5__700

3-59e46446c08c1__700

4-59e467832c1eb__700

batman-gecko-59e525f4624a5__700

Share this post with your friends!