පූසන්ගේ මේ පරිණාමනය ගැන නම් සැලකිලිමත් විය යුතුමයි….

ජපානයේ මිනිස්සු සැබවින්ම ප්‍රහේලිකාවකට මුහුණ දීලා..මොකද එහේ ප්ලාස්ටික් ස්පයි පූසන් බිහිකරන නිසා..මේ ඔත්තු බලන පූසෝ නිසා ජපානය නම් ඉන්නේ සැබැවින්ම කනස්සල්ලෙන් වගේ………මෙම පූසන් වැටවල් අසල වායු සමීකරණ කොටස් අසල හා ගෙවත්තේ සහ තවත් බොහෝ තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවස ඇතුලතත් මේ වගේ ඔත්තු බලන ප්ලාස්ටික් පූසෝ ඉන්න පුළුවන්.යෙන් 100ක් වියදම් කරන කොට මේ වගේ පූසෙක් මිලදි ගැනීමේ හැකියාව තියෙනව.ඉතින් මේ ඔත්තුකාර පූසන් පිළිබඳව සුළු පටුවට නම් හිතන්න නරකඉ ඔන්න…මොකද දැන් ඉන්නේ ඉස්සර හිටපු පූසෝ නෙවෙයි නිසා..

pc-1

pc-2

pc-3

pc-4

pc-5

pc-6

pc-7

pc-8

pc-9

pc-10

Share this post with your friends!