පරණ ගොවිපළක් ආශ්රිත අංගෝපාංගයන්ගෙන් අද්විතිය සත්ව මුර්ති නිමවන කලාකරුවා……පිස්සු හැදෙනවා…

දකුණු ඩකොටා ශිල්පියෙක් වන ජෝන් ලොපේස් විසීන් මෙම අද්විතිය නිමැවුම සිදු කරනවා..පරණ ගොවිපළ වැඩකටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ආම්පන්න උපයෝගි කරගනිමින් ඔහු මෙම විශිෂ්ඨ ඝනයේ සත්ව මුර්ති ඉදි කිරිම සිදු කරනවා…ඔහුගේ පවුල හා අසල්වැසි ගොවීන්ගෙන් ලැබෙන නොමඳ සහායද ඇතිව මෙම විශිෂ්ඨ නිර්මාන සිදුකිරිමට ඔහුගේ නිසැඟ හැකියාව යොදා ගන්නා බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

farm-art-1

farm-art-2

farm-art-3

farm-art-4

farm-art-5

farm-art-6

farm-art-7

farm-art-8

farm-art-9

farm-art-10

farm-art

Share this post with your friends!