නරියා කුකුල්ලු ඩැහැ ගන්න ආපු කතන්දරේ ඇත්තටම වෙලා. කවුද බලන්න බේරගන්න එන්නේ….

Share this post with your friends!