ජපන්නුන් ගේ අලුත්ම සොයා ගැනීම……. මේක රසවත් සොයා ගැනීමක් කිව්වොත් නිවැරදි…… බලලම ඉන්නකෝ!

ජල කේක් එකක් පිළිබඳ මීට පෙර අසා තිබෙනවාද?මෙය ඇසීමට නුහුරු වු ජාපානයේ අතුරු පසක් ලෙස සැලකිය හැකියි.මේ පැහැදිලි ජල කේක් එක දිස්වන්නේ නිදා සිටින පුසෙකුගේ විලාසයෙන්..මෙයට අතිරික්ත ලයික් ප්‍රමානයක් හා යාළුවන් අතර බෙදීමක් සිදුව තිබෙනවා.ඔයගොල්ලන්ටත් ජල කේක් එකක් සෑදීමට අවශ්‍ය වන්නේ ජලය,සීනි,හා ජපාන අගර් පවුඩර් පමණි.

cat-water-cake-mithiruka-japan-1

cat-water-cake-mithiruka-japan-2

cat-water-cake-mithiruka-japan-3

water-cake-japan-mizu-sgingen-moshi-4

Share this post with your friends!