එන්න බලන්න සිOහ පවුලක අවුල…. විරල පින්තූර සහිතයි!

ඇත්තම කියනවානම් මේ සිංහයා තම සහෝදර සිංහ ධේනුවට වැඩ පෙන්වනවා කියන එක තමයි හරියටම හරි වචනය…ඔහුට මෘදුව මෙන්ම තදව තම සහෝදර සිංහ ධේනුව සමඟ සෙල්ලම් කල හැකි බව පෙන්වා දෙනවා..මෙම සිංහයා තම සහෝදර සිංහ ධේනුව දැඩිව හා මෘදුව හපමින් තම ආදරය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය ඔබට මෙම විඩියෝවෙන් නැරඹිය හැක.මෙම සිංහයාගේ නම් ලියෝන් වන අතර සිංහ ධේනුව රොන්ජා නම් වේ..තම සොහොයුරියගේ පසුපස හා බෙල්ල සපමින් තම ආදරය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය ඔබට මෙහි නැරඹිය හැකිය.

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-24-Feb-2017 (1)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-24-Feb-2017

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017 (1)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017 (2)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017 (3)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017 (4)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017 (5)

Lions-at-Usti-nad-Labem-Zoo-Czech-Republic-26-Mar-2017

Share this post with your friends!