ඉතා කුඩා පූස් ආසනයක් ගැනයි කියන්න යන්නේ!

අයිකියා ආයතනය මගින් තමයි මේවා නිපදවන්නේ! මේ නවතම ගෘහ භාණ්ඩ පෙළ නිමවන්නේ සුරතල් සතුන් සඳහා.ජපානයත් මේ වන විට කරට කර මෙවැනි ඉතා කුඩා ගෘහ භාණ්ඩ නිපදවීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා!මෙම ගෘහ භාණ්ඩ තත්වයෙන් ඉතා උසස් ගණයේ බවත් කිව යුතුමයි.මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ නම් ෆුකුඔකා යන ජාපානයේ ගමක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමයි.මෙම පැත්ත සම්ප්‍රදායික භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා ප්‍රසිද්ධයි.මෙහි ගෘහ භාණ්ඩ කාර්මාන්ත ශාලා 150ක් පමණ තිබෙනවා.ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා වන අගනගරයක් ලෙසද මෙය හැඳින්වීමට පුළුවන්.

mini-furniture-cats-okawa-kagu-japan-2

mini-furniture-cats-okawa-kagu-japan-4

mini-furniture-cats-okawa-kagu-japan-5

Share this post with your friends!