අලියෝ ජිරාෆ්ලා වගේම චීටාලත් වඳ වේගෙන යන්නේ………මේක කියවල බලන්නකෝ……….

සත්ව ලෝකයේ ඉන්න වේගවත්ම සත්වයා තමයි චීටා කියන්නේ..කෑලැව තුල දැනට ජිවත් වන චීටාවරුන් ලොව පුරාම සිටින්නේ 7100ක ප්‍රමාණයක්.සමික්ෂණ වර්තා වලට අනුව මොවුන් සිටින්නේද අන්තරාදායක අඩවියක්..නාගරිකරණය වෙමින් දියුණු වන මෙම ලෝකය තුල අලීන්,ජිරාෆ් මෙන්ම චීටාවරුන්ද වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති බව නොරහසක්..ඉතින් එම නිස චීටාවරුන්ද මේ වන විට වඳ වෙමින් පවතින සත්ව කොට්ඨාශ ඝනයට ඇතුලත් වෙලා තියනවා කියන කාරණය අසතුටින් වුවත් පැවසිය යුතුමයි.

cheetah-1

Share this post with your friends!