ගල් එක්ක ඉරමුසු මික්ස් එකක්. ගල්-ඉරමුසු කොක්ටේල්!

ගල් එක්ක ඉරමුසු මික්ස් එකක්. මේකට අපි කියන්නේ “ඉරමුZoo” කියල. මේක සැරයි හැබැයි පහර. (ඉරමුසු සිරප් එක ගන්න පුළුවන් බොම්බේ ස්වීට් කඩ වලින්)

Share this post with your friends!