පෙර හා පසු ඡායාරූප…ඒකත් මාරයි නේ……

මිනිසා ජිවිතය තුල දිනෙන් දින වයසට යන විට බාහිරව වෙනස් වෙනවා..එය ලෝක සත්‍යයක්…මුහුණේ රැලි මතුවීම,ඇස් යට ගිලීම, නිසි ලෙස නොපෙනීම, කන් ඇසීම අඩු වීම..මේ වගේ එකි නොකී බොහෝ දේ සිදු වෙනවා…නමුත් එක දෙයක් පමණක් නොවෙනස්ව පවතිනවා..ඒ තමයි අනන්‍යතාවය..ජැන් ලැන්ගර් කියන ඡායාරූප ශිල්පියා සතුව ශතක ගණනාවක මුහුණු නමින් විශිෂ්ඨ ඡායාරූප එකතුවක් තිබෙනවා..මෙය ඔහු විසින් සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපෘතියක්..සමහරක් ඡායාරූප වසර සියයකින් තරුණ කරනු ලබන අතර සමහරක් ඡායාරූප වසර සියයකින් මහළු කරනු ලබයි..මෙහිදි ඔහු අනාවරණය කරගත් සත්‍ය නම් පෙනුම වයසත් සමඟ කෙතරම් වෙනස් වුවත් මිනිසෙකුගේ අනන්‍යතාව වෙනස් නොවන බවයි…

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-14-58fdab36e1495__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-15-58fdab5021da5__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-16-58fdab6125eef__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-17-58fdab6ec2a8b__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-18-58fdab7fc0425__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-19-58fdab8fe0490__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-20-58fdab9c1a4b6__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-21-58fdabab292b7__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-22-58fdabb78e8cc__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-25-58fdabe5587d5__700

young-vs-old-portraits-faces-of-century-jan-langer-26-58fdabf98a865__700

Share this post with your friends!