රසවත් ගිනස් වාර්තාවක්…. කන්න බෑ!

හැම්බර්ගර්ස් වලට ආස නැති කෙනෙක් හොයා ගන්න අමාරුයි නේ…ඒත් ඒවාට නොසිදෙන ආශාවක් බඩගින්නක් ඇති කෙනෙක් හොයා ගන්න පුළුවන්ද?…ඒත් මේ පෙන්වීමට යන්නේ එක් විනාඩියක් තුල වැඩිම හැම්බගර්ස් ප්‍රමාණයක් කා අවසන් කල පුද්ගලයෙක් පිළිබඳවයි.රිකාඩෝ තමයි මෙයාගේ නම…වයස අවුරුදු 24ක් වගේ වෙන්නේ..මෙයා පිලිපීන ජාතිකයෙක්..ඉතින් මේක ලෝක වර්තාවක්..මිනිත්තුවක් තුල විශාල හැම්බර්ගර්ස් පහක් කා අවසන් කල මෙයාගේ ලෝක වර්තාව නම් සැබැවින්ම අපූරුයි…

Share this post with your friends!