හොල්මන් ගෙයක් ගැන අපූරු විස්තරයක් කියන්නයි යන්නේ!

භූත ගෙයක් එහෙමත් නැත්නම් හොල්මන් ගෙයක් කියන්නේ අතිශය බිය උපදවන තැනක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ..මෙහි ඇති හොල්මන් සියල්ල හසුවෙලා තියෙන්නේ රහසිගත කැමරා කාචයකට..කැනඩාවේ තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවෙලා තියෙන්නේ!ඇත්තටම එය රාත්‍රීයට දකින භයංකාර හීන වගේ! ඒ තරමටම භායානකයි.ඔයාලා සිද්ධිය බලලම තීරණය කරන්නකෝ!

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-12-59e0857827a7f__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-13-59e0857b018db__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-15-59e08580ac02c__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-17-59e08586aaa6d__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-30-59e085adf369c__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-40-59e085cc98cc4__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-44-59e085d895ef5__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-50-59e085ea907db__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-52-59e085f08a938__880

haunted-house-reactions-nightmare-fear-factory-canada-82-59e086498a9c5__880

Share this post with your friends!