හීනෙන් දකින තැන් වල කුඩා අනුරූප හදලා..හිතන්නවත් පුළුවන්ද?

මේවා හදන්න ගිහිල්ලා තියන කාලය නම් මාස දෙකක් විතර වෙනවා.මෙයා මෙහෙම කුඩාවට නිර්මානය කරන්නේ මෙයා සිහිනයෙන් දකින ස්ථාන වීම තමයි මෙහි තිබෙන පුදුමය..සමාන්‍ය අමුද්‍රව්‍ය උපයෝගි කරගනිමින් සිහිනයෙන් දකින දේ සැබෑවක් කරගන්න මේ අරන් තියෙන උත්සාහය අගය කරන්නම වටිනවා…

btsdoor-59497b5ee224b__880

btsstrng-59497db542300__880

btswhere-594983fbcaf80__880

btscofeb-59497f8e0d9a8__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23cae6966__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23cd034b1__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23cf07f5d__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23d5e7978__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23d339b72__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a23d1278fe__880

I-Created-all-the-places-i-saw-in-my-Dreams-594a26105f4a8__880

Share this post with your friends!