හදවත නැවතෙන මොහොතක්….කියවලම බලන්න මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියලා…….

මේ පැවසීමට යන්නේ කිසියම් සැමරීමක් පිළිබඳවයි..ඇත්තෙන්ම රෝල කෝස්ටර් එකකට අවුරුදු 200 සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙනුයි මෙම සැමරීම සිදු කරන්නේ..මෙය සිදු කරන්නේ එම රෝලකෝස්ටරය ප්‍රතිසංස්කරණ හා බලා කියා ගැනීම් කටයුතු කරන පිරිස විසින්..මෙය සමරන්නේත් රෝල කෝස්ටරයේ උඩම කොටසේ සිටයි…හිතාගන්න පුළුවන්ද කොහොමට ඇතිද කියලා…බලන්න ලස්සනයි කියන එක නම් කියන්නම ඔනි..පැයට කිලෝමීටර් 80ක වේගයෙන් ඇදෙන රෝල කෝස්ටරයක මේ වගේ වැඩක් කරන්න ගටක් තියෙන්නම ඕනෑ…..මෙම සිද්ධිය සිදු වන්නේ පැරිසීයේදීයි.

Share this post with your friends!