සුද්දෝ දෙන්නෙක් බයික් එකේ ගිහින් ලංකාවේ පොලිස් බයික් එකක් ගාව නවත්තලා කරපු දේ!

Share this post with your friends!