සීල් මත්සයයි නැට් ජියෝ ඡායාරූප ශිල්පියයි මුහුණට මුහුණ හමුවුනා..සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට හිතාගන්න පුළුවන්ද?

අපි හිතන්නේ නැති වේලාවට සත්තු අපි ඉදිරියට එනවා..ඒ වේලාවට මොනවා කරන්නද කියලා හිතා ගන්න අපහසුයි.මේ අතරින් එම සතා භයානක මුහුදු සතෙක් වුනොත් තත්වය තවත් දරුණුයි……පෝල් නික්ලේන් යන පරිසරවේදි ඡයාරූප ශිල්පියාටත් මෙවන් අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න වුනා.මෙයා ඉදිරියට මුහුණට මුහුණ මුණ ගැසුනේ දිවියෙක්..ඒකත් සීල් කියලා ඇන්ටාටිකාවේ ඉන්න විශාලම මුහුදුදිවියෙක්..තියුණු දත් තියෙන භයානක මංශ භක්ෂකයෙක් විදියට මෙයාව අඳුන්වන්න පුළුවන්.ඉතින් පෝල්ට මුණ ගැසුනේ ගැහැණු සීල් දිවියෙක්….ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ ඉතින් පෝල්ගේ අවසානය තමයි කියලා..ඒත් සිද්ධ වුනේ එයට හාත්පසින් වෙනස දෙයක් ඒ මොකක්ඩ කියලා බලන්න.

01-4SWEupl

02-Tb0Z6s7

03-IKUK0i6

04-Jpf9RPe

05-4mU3DZr

06-m0wPC18

07-aCT8fFu

08-rCKZYj7

10-VkFiaFK

Share this post with your friends!