සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල තියෙන ඡායාරූප විශ්වාස කරන්න එපා කියන්නේ මේ හින්දා!

ඇත්තටම ඡායාරූපයක ලස්සන අවලස්සන තීරණය වෙන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ නිසඟ කුසලතාව මත..ඒ වගේම පොටෝ එඩිටින්ග් වලිනුත් ලොකු මෙහෙයක් සිදුවෙනවා නේ..ඒත් ඉතින් කය වෙහෙසා වැඩ කරලා අපූරු ඡායාරූප ගන්න ඡායාරූප ශිල්පීනුත් නැතිව නොවේ..මේවා දැක්කම අපි දකින පිස්සු හැදෙන පීන්තූර වල පිටුපස කථාව ඔබට වැටහේවී..

reality-behind-photography-4-592d2b6dbf56e__700

reality-behind-photography-8-592d3c9cea368__700

reality-behind-photography-14-592d5f5c5ca41__700

reality-behind-photography-21-592d70a4dcaa7__700

reality-behind-photography-25-592d783111547__700

reality-behind-photography-27-592d7fe6dacad__700

reality-behind-photography-29-592d828b37187__700

Share this post with your friends!