සතුන්ට කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ නම් මාරයි!

මේ ජාපාන ආයතනය සමුරායි කාලය සංකේතවත් කරන හරි අපූරු වැඩක් කරලා තියෙනවා.ඒ බල්ලෝ සහ පූසන් යොදාගෙන..හැබැයි මොවුන්ව සමුරායි යුධ භටයින් ලෙසම වේෂ නිරූපනය කර ඇති ආකාරය නම් සැබැවින්ම අපූරුයි..මේ වැඩේ කොච්චර අපූරුද යන වග ඔබට මෙම රූප නැරඹු විට අවබෝධ වේවි..

dog

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-1

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-3

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-4

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-5

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-7a

pet-dog-cat-armor-samurai-age-japan-11

Share this post with your friends!