විද්‍යාඟයෝ මොනවද අනාවරණය කරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න….

අවකාශය තුල ඇති එක්තරා විශේෂිත ස්ථානයක් විද්‍යාඟයින් විසින් අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා..එයට අනුව අප සිටින විශ්වය නිමා නැති යථාර්ථයක එක් කොටසකි..මෙම සීතල අවකාශය වසර බිලියන 13ක් පැරණි අතර ආලෝක වර්ෂ බිලියන 1.8ක ඈතින් තියෙන්නකි..මෙය තවත් විශ්වයන් තියෙන බවට සාක්ෂියක් බවට දනවන්නක් බවද විද්‍යාඟයින් පවසා තිබෙනවා..ඔබ සිතන්නේ මොකක්ද? විශ්වය පිළිබඳ සොයා නිම කිරීම කල නොහැක්කක්..සොයා යන්න යන්න තවත් නොසොයා ගත් බොහෝ දේ අනාවරණය වෙනවා…එහෙම නේද?

wallup.net

wallup.net

Share this post with your friends!