වයස අවුරුදු 90ක් වන ආච්චිගේ වැඩ කිඩ ගැන කථා නොකර කොහොමද? කියවලම බලන්න….

මේ ගම හඳුන්වන්නේ පොලිෂ් ගම කියලා.මෙහි ඇති නිවාස ආවරණය කර තිබෙන්නේ පාට කරන ලද මල් වලින්..ලව්කා කියන ආච්චිත් ඉන්නේ මේ ගමේ…වයස අවුරුදු 90ක් විතර වෙනවා.ඇය තමන්ගේ නිවස පේන්ට් කොට තිබෙන්නේ ඇයටම ආවේණික වු කලාත්මක මල් රටා තුලින්..ඒවා දකින විටත් සිතට දැනෙන සැනසීම මෙතැකැයි කියා පැවසීමට අපහසුයි.ඒ තරමටම එය කලාත්මකයි ලස්සනයි..මම කියන්නේ බොරුද කියලා ඔයාලට මෙම රූප නැරඹු විට අවබෝධ වේවි.

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-3-59d335172bea3__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-5-59d3351a4b2e8__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-9-59d334dd747d7__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-10-59d334e03380b__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-12-59d334e47a584__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-14-59d334e885ebf__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-16-59d334ed4fbd4__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-21-59d334fa4716d__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-22-59d334fc4ea36__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-26-59d3350427ec6__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-29-59d33509f1496__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-32-59d3350ececa0__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-59d340d39d675__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-59d341d94202e__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-59d3401a2de82__700

house-painting-90-year-old-grandma-agnes-kasparkova-59d3412b80894__700

Share this post with your friends!