ලෝකයේ උසම ලිෆ්ට් එක….. උස අඩි 1070යි! බලල කියන්න බයද නැත්ත කියල!

elevator_002_china-daily

elevator_003_china-daily

elevator_005_china-daily-1

elevator_006_china-daily

elevator-main_759_china-daily

Share this post with your friends!