දරුණු විෂ සහිත ලූලෙක් සමග යාලු වුනු කෙල්ලෙක්…..

මේ සිදුවීම සිදුවන්නේ ඉන්දුනිසියාවේ. මෙයා මායාකාර ලූලෙක්..නම මොරේ..මෙයාව යාළු කරගන්න හැදුවේ මාළුවෙක් දීලා.ඒත් එක සැරෙන්ම මෙයා යාළු කරගන්න අමාරුයි.මිනිසුන් දැක්කාම මෙයා හැංගෙනවා. හැබැයි පස්සේ මෙයාට මාළුවෙක් දීලා ශේප් කරගන්න පුළුවන් වුනා. විඩීයෝව ඔයාලම බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!