රුසියානු ගොඩනැගිලි වල නගින මේ අපූරු සත්වයා කවුද?

සම්මත විද්යා ගවේෂන වලට පටහැනි වු දෙයක් සිදුවෙමින් පවති. රුසියාවේ සිදුවන සිදුවීමක් වන මෙය තරමක් අද්භූත ජනකය.මෙම විඩීයෝව 2013 සිට සංසරණය වෙමින් පවතින්නකි.මෙහි දැක්වෙන ආකාරයට භූතයෙක් වැනි මිනිසෙක් නාගරික ගොඩනැගිල්ලක උඩට ගමන් කරන ආකාරය දැක්වේ.

Share this post with your friends!