රුසියන් ප්‍රහාරක යානයකට වෙඩි තියන්න ගිහින් ISIS සෙට් එකක් ඉල්ලන් කාපු අවස්ථාවක වීඩියෝව…!!

Share this post with your friends!