යහළුවොන්ට ඉරිසියාව කියන එක ඇති කරන්න ඕනෑ මෙන්න මෙහෙමයි…

මේ වගේ ඉතා කුඩා පරිසරයන් නිර්මානය කොට ඒවා ඔබේ කාමරයේ ඡායාරූප වශයෙන් ඇලවීමට තරම් ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි..පරණ කාඩ්බෝර්ඩ්, ප්ලාස්ටික් කැබලි,පාට සහ නොයෙකුත් අහක දමන භාණ්ඩ භාවිතා කරලා මේ වගේ නිර්මාණ සිදු කරන්න පුළුවන්..කලාව කියන දෙයට තැනක් නොතැනක් නෑනේ…කලාව කියන්නේ හැමතැනම පවතින දෙයක්…ඉතින් මේ වගේ නිර්මාණ සැබැවින්ම අති විශිෂ්ඨයි කියන එක පැවසිය යුතුම දෙයක්…

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912fae2e00f3__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912fae567a3c__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912fae89437f__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912faeb93198__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912faef16388__880 (1)

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912faf4dba25__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912faf7f2ec9__880

I-had-a-Great-vacation-from-One-room-to-another-5912faf2160ae__880

Share this post with your friends!