මේ සුරතලුන් නම් අතේ මාට්ටු……..

ඔයාලා කර්යාලයට ගියාට පස්සේ ගෙදරට වෙලා ඔයාලාගේ සුරතලුන් මොනවා කරනවා ඇති කියලද ඔයාලා හිතන්නේ! සමහර විට ඔයාලා හිතයි ඔයාලාගේ ගෙවල් මුර කරනවා කියලා..තවත් සමහර විට ඔයාලා හිතයි හොඳට නිදාගන්නවා ඇති කියලා..හැබැයි ඉතින් සමහර වේලාවට මේ කකුල් හතරේ සුරතලුන් ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩ කරනවා…කරලා මාට්ටු වුනාම තමයි වැඩේ..මේ පෙන්නන්න යන්නේ ඒ වගේ අවස්ථා ගැන..

594cd3c6cb91f_mrTfjhV__605

594cd324f33ff_HJTzmP1__605

594ce19dd0eee_9w1fb9ycjvgy__605

594d1c748a068_0lrbjeTr__605

5950aa1b02bfb_QkDyidd__605

5950aa4677bd0_Jh3bTr__605

5950d0131ff6a_uo3NUlP__605

5950d25800997_YmCmyNV__605

pets-caught-red-handed-stealing-animals-6-594d0f79a700a__605

pets-caught-red-handed-stealing-animals-8-594d1c9b4ff5b__605

pets-caught-red-handed-stealing-animals-17-5950cfc283e7f__605

pets-caught-red-handed-stealing-animals-18-5952003368a97__605

pets-caught-red-handed-stealing-animals-201-5951f441bd8a6__605

Share this post with your friends!