මේ වාහනේ හැප්පුනාට පස්සේ බැහැලා යන ගාන ගණන් කරන්න පුලුවන්ද?

මේ අනතුර දිහා හොදින් බලන්න. ඊට පස්සේ එම කාරයෙන් බැහැලා යන පිරිස ගනන් කරන්න. කියන්න බලන්න කාගේ අතේද වැරැද්ද කියලා.

Share this post with your friends!