මේ රැජින පොලීසියට රපොර්තු කරන්නේ මොනවාද?

රැජීන පාර්ලිමේන්තුවට යන අතරතුර ඇය අතින් මහ මඟදී සිදුවු වැරැද්දක් තමයි මෙහෙම පොලීසියට වර්තා කොට තිබෙන්නේ! හේතුව තමයි ඇ‍ය තමන්ගේ වාහනයේ ආසන පටි පැළඳ නොසිටීම..එක්සත් ජාතීන්ගේ රාජ්‍යයට අනුව නීතිය රැජියටත් එක සේ පොදු ලෙස ක්‍රියාත්මක වනවා.ඔබ වාඩිවි සිටින ආසනයේ ආසන පටියක් ඇත්නම් එය පැළඳීම අනිවාර්ය වීම එංගලන්තයේ නිතීයයි..මේකට තමයි නියම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ..

LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 21: Britain's Queen Elizabeth II and her eldest son Charles, The Prince of Wales, travel by car from Buckingham Palace to the Houses of Parliament to address the State Opening of Parliament in London, United Kingdom on June 21, 2017. The State Opening of Parliament marks the formal start of the parliamentary year, the event has been scaled back for the first time in decades with reduced ceremony elements.   (Photo by Isabel Infantes/Anadolu Agency/Getty Images)

LONDON, UNITED KINGDOM – JUNE 21: Britain’s Queen Elizabeth II and her eldest son Charles, The Prince of Wales, travel by car from Buckingham Palace to the Houses of Parliament to address the State Opening of Parliament in London, United Kingdom on June 21, 2017. The State Opening of Parliament marks the formal start of the parliamentary year, the event has been scaled back for the first time in decades with reduced ceremony elements. (Photo by Isabel Infantes/Anadolu Agency/Getty Images)

LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 21: Queen Elizabeth II (L) and Prince Charles, Prince of Wales stand during the State Opening of Parliament in the House of Lords at the Palace of Westminster on June 21, 2017 in London, United Kingdom. This year saw a scaled-back State opening of Parliament Ceremony with the Queen arriving by car rather than carriage and not wearing the Imperial State Crown or the Robes of State. (Photo by Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images)

LONDON, UNITED KINGDOM – JUNE 21: Queen Elizabeth II (L) and Prince Charles, Prince of Wales stand during the State Opening of Parliament in the House of Lords at the Palace of Westminster on June 21, 2017 in London, United Kingdom. This year saw a scaled-back State opening of Parliament Ceremony with the Queen arriving by car rather than carriage and not wearing the Imperial State Crown or the Robes of State. (Photo by Arthur Edwards – WPA Pool/Getty Images)

Share this post with your friends!